top of page

על שיטת הניקוד (נקודות)

שיטת הניקוד היא דרך למעקב אחר נהגים המורשעים בעבירות תעבורה. השיטה לא מתעניינת בנהגים אשר הורשעו בעבירות באופן חד פעמי, אלא מתרכזת בנהגים בעלי הרשעות חוזרות ותכופות. שיטת הניקוד מחולקת לפי כמות הנקודות בגין כל סוג עבירה ומס' העבירה בהתאם להוראות הדין. למעשה, כאשר נהג מורשע בעבירה, מלבד העונש שיוטל על הנהג כדוגמת פסילת רישיון נהיגה ו/או קנס, ישנן עבירות בהן יוטלו על הנהג גם נקודות אשר נצברות לחובתו. הסנקציה בגין צבירת נקודות היא משתנה בהתאם לכמות הנקודות שצבר הנהג המורשע, ותוטל החל מצבירה של 12 נקודות תקפות ומעלה.


איך שיטת הניקוד עובדת? ומהי תקופת הצבירה?

תקופת הצבירה זוהי תקופה שבה יחברו לנהג המורשע את הנקודות שהוטלו עליו לסך נקודות כולל. בעבור כל צבירת נקודות בכמות מסוימת יוטלו על הנהג אמצעים שונים לתיקון המצב.מתי נמחקות הנקודות?

כדי שהנקודות שהוטלו על נהג ימחקו, עליו לא לבצע עבירות תנועה במשך הזמנים שיפורטו להלן וכן עליו לבצע את אמצעי התיקון שנדרש ממנו. ככלל רישום הנקודות תקף לשנתיים, החל מיום ביצוע העבירה. כלומר, אם הנהג לא הגיע למספר של 22 נקודות, הרישום ימחק לאחר שנתיים, ואם הגיע ל-22 נקודות ומעלה הרישום ימחק רק לאחר 4 שנים. מחיקת הרישום תלויה גם בכך שהנהג יבצע את אמצעי התיקון שנדרש ממנו (אמצעי תיקון יוטלו על נהג מצבירת 12 נקודות ומעלה- נהג שצבר 22 נקודות או יותר- תקופת הצבירה תוארך ל- 4 שנים. כלומר, על הנהג לא לבצע עבירת תנועה במשך 4 שנים מיום ביצוע העבירה וכן לבצע אמצעי תיקון נדרש כדי שהנקודות ימחקו.


נהג שצבר 36 נקודות או יותר- יפסל רישיונו לשלושה חודשים נהג שצבר 72 נקודות תקפות או יותר או נהג שצבר 36 נקודות בפעם השנייה תוך 6 שנים- ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש לאחר בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מבחן עיוני (תאוריה) ומבחן מעשי (טסט).


הנקודות ישארו תקפות כל עוד לא בוצעו אמצעי התיקון שהוטלו. אמצעי התיקון הינם מצטברים. נהג שנדרש לעבור קורס נהיגה נכונה, חייב לבצע את הקורס בתוך ששה חודשים, אחרת ניתן להתלות את רישיונו.

Comments


bottom of page